Skip to main content

Regulamin Lejdis Studio

1 Postanowienia ogólne

Właścicielem strony www.lejdisstudio.com.pl jest JT Promotion Jarosław Tomczewski, z siedzibą w Łodzi (92-415), ul. Mieszka I 1, wpisana do Rejestru CEIDG pod nr NIP: 7282338534.

2 Uczestnictwo w zajęciach

Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych w szkole LEJDIS STUDIO jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich regulamin dotyczy prawnych opiekunów.
Brak znajomości regulaminu nie zwalnia uczestników zajęć od obowiązku jego stosowania.
Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te które dokonały odpowiedniej rezerwacji i płatności zgodnie z punktem 2. regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników inne osoby towarzysząc nie mają prawa przebywać na sali tanecznej. Liczba osób w grupach jest ograniczona. Na wszystkie zajęcia w grupie obowiązują wcześniejsze zapisy. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie zapisu. Zajęcia odbywają się od określonej dla danego miasta ilości i lokalizacji osób na sali. W sytuacji niewystarczającej ilości osób szkoła ma prawo odwołać zajęcia.

Uczestnicy zajęć, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się w recepcji Lejdis Studio w celu weryfikacji płatności i okazania (odpowiednio) karty członkowskiej lub kart upoważniających do udziału w zajęciach to jest Multisport Plus, Medicover Sport, Fit Profit oraz karnety.

Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę taneczną lub całkowite zdjęcie obuwia. Uczestnicy zajęć powinni mieć na sobie buty czyste, nie niszczące parkietu lub ćwiczyć boso. Instruktor ma prawo niedopuszczenia do udziału w zajęciach osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.
Uczestnik zajęć nie ma prawa ćwiczyć w biżuterii- pierścionki, bransoletki.

Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania Instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.
Przed i po zajęciach uczestnik ma obowiązek przetarcia rury do pole dance odpowiednim, wskazanym przez instruktorkę płynem.
Zabrania się, by uczestnik sam rozkręcał czy przykręcał sprzęt.

Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć osoby spóźnione więcej niż 10 min. nie zostaną wpuszczone na zajęcia.
Lejdis Studio jak i instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub w inny sposób jest niestosowne, jeśli osoba nie przestrzega regulaminu zajęć, jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i w inny rażący sposób łamie regulamin. Osoba wykluczona z zajęć z tych powodów nie ma prawa do zwrotu pieniędzy wpłaconych za zajęcia.

3 Nieobecność na zajęciach

Użytkownicy kart partnerskich (Benefit Multisport Plus, Medicover Sport, Fit Profit, Fit Sport) są zobligowani do wpłaty kaucji zwrotnej równowartości jednorazowego wejścia na zajęcia Pole Dance w Lejdis Studio (50 zł). Kaucja obowiązuje na wszystkie zajęcia otwarte niezależnie od ich ceny. Kaucja jest wpłacana na min. 3 miesiące.
Kaucję będzie można odebrać, po upływie 3 miesięcy, w dowolnym momencie w przypadku decyzji o rezygnacji z zajęć. Kaucja przejdzie na własność klubu w razie nieodwołania rezerwacji na zajęcia przynajmniej 24h przed ich rozpoczęciem. Odwołanie zajęć należy zgłaszać drogą mailową lub poprzez wiadomość na Facebooku.
W przypadku utraty kaucji klient będzie musiał wpłacić ją ponownie, by móc korzystać z kolejnych zajęć. W przypadku braku wpłaconej kaucji pracownik Recepcji ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach.
Osoba posiadająca karnet na zajęcia otwarte będzie miała zdjęte jedno wejście z karnetu, w przypadku wejść jednorazowych osoba poniesie koszt jednorazowych zajęć. Osoba posiadająca karnet OPEN (umożliwiający wejście na 1 zajęcia dziennie) będzie miała skrócony czas jego trwania o jeden dzień za każdą nieobecność.

4 Płatności

Uczestnikami zajęć i kursów, mogą być jedynie osoby, które mają uregulowaną opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem i regulaminem płatności dostępnymi na stronie https://placwolnosci.lejdisstudio.com/ i posiada kartę członkowską Lejdis Studio Zgierz.
Za wydanie nowej karty członkowskiej, w przypadku zgubienia lub zniszczenia poprzedniej, pobierana jest opłata w wysokości 20 zł. Lejdis Studio zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie w widocznych miejscach w Lejdis Studio oraz na stronie internetowej https://placwolnosci.lejdisstudio.com/
Istnieje kilka form płatności za zajęcia, kursy i każdy uczestnik zajęć ma możliwość najdogodniejszej dla siebie formy płatności: pojedyncze wejście, karnet na 4 wejścia, karnet na 8 wejść, karty Multisport, Medicover Sport i Fit Profit.
Opłaty można dokonać gotówką oraz kartą. Zakupione karnety są ważne 30 dni od daty zakupu. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

5 Bezpieczeństwo

Lejdis Studio nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik deklaruje, że w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, nie będzie rościł prawa do odszkodowania lub zadośćuczynienia. Zabrania się przebywania na sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom Instruktora.
Uczestnik zajęć nie może sam wykonywać figur bez asekuracji Instruktora lub osoby przez Instruktora do tego wskazanej.
Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników w  przypadku kontuzji, złego samopoczucia lub przeciwwskazań lekarskich, uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie instruktora.
Na zajęcia Pole Dance obowiązuje zakaz smarowania się w dniu zajęć balsamami, kremami, oliwkami itp.
Kobiety w ciąży i pół roku po ciąży nie mogą uczestniczyć w zajęciach typu pole dance.
Uczestnikami zajęć w Lejdis Studio mogą być osoby, które ukończyły 16. rok życia. Wyjątek stanowią zajęcia Pole Young, Aerial Young, w których uczestniczyć mogą osoby w wieku 11-15 lat za zgodą opiekuna prawnego. Opiekun prawny dokonuje zapisu dziecka on-line w systemie rejestracyjnym.
Uczestnik zajęć oświadcza, że wykonuje figury na rurce na własną odpowiedzialność.
Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go niszczyć, w tym m.in. wody i olejku.
Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i ciepłych napoi.
Osoby przebywająca na terenie Lejdis Studio zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i p.poż oraz zachowania czystości, poszanowania mienia Lejdis Studio i innych uczestników zajęć.
Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Studio.
Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
Na terenie Lejdis Studio obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków.

Lejdis Studio zobowiązuje się do możliwie najlepszego zabezpieczenia studia. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych przedmiotów bez nadzoru. Decydując się na udział w zajęciach uczestnik deklaruje, że w przypadku kradzieży, przy braku właściwego zabezpieczenia dóbr przez uczestnika, nie będzie on rościł prawa do odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Recepcja oraz instruktor mają prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Przy próbie stawiania oporu recepcja oraz instruktor mają prawo wezwać policję.

6 Sprawy organizacyjne dotyczące zajęć

Istnienie grupy warunkuje liczba kursantów uczęszczających regularnie na zajęcia.
W przypadku małej ilości uczestników danego kursu Lejdis Studio ma prawo rozwiązać grupę i odwołać zajęcia.
W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora Lejdis Studio ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia, bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie.
W sytuacjach losowych Lejdis Studio ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami.
Klient może odwołać rezerwację własną na zajęcia w LS najpóźniej do 12:00 rano dnia zajęć.
Rezerwacje odwołane po tym terminie podlegają weryfikacji a Lejdis Studio zastrzega sobie prawo do zajęcia kaucji za nieterminowe odwołanie rezerwacji.
Lejdis Studio ma prawo do zmiany grafiku i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie w widocznych miejscach w Studio i na stronie internetowej https://placwolnosci.lejdisstudio.com/
Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Lejdis Studio Zgierz, wszystkich uczestników i instruktora.

7 Zasady honorowania kart partnerskich

Honorujemy 4 rodzaje systemów partnerskich: MultiSport Plus, Medicover Sport, Fit Sport oraz Fit Profit. W przypadku chęci uczestnictwa w zajęciach z kartą partnerską należy wpłacić kaucję zwrotną w wysokości 50zł na zajęcia otwarte oraz/lub 100zł za kurs. Opłaty można dokonać gotówką, przelewem (za potwierdzeniem przelewu) i poprzez płatność terminalem. Dodatkowo posiadacze kart partnerskich  Multisport Plus, Medicover Sport, Fit Profit, Fit Sport są zobowiązani do jej okazania wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość nie można uczestniczyć w zajęciach.

W przypadku zapisania się na zajęcia otwarte (tutaj: nie będące kursami) rezerwację można anulować na maksymalnie 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Po tym czasie nie można cofnąć rezerwacji. W przypadku zapisu na zajęcia i nie stawienia się na nich kaucja przechodzi na własność klubu. Jeżeli kaucja zostanie „wyczerpana”, przy następnej wizycie należy ją wpłacić ponownie  (50 zł ) w ramach kaucji zwrotnej.

7.1 Fit Profit / Fit Sport

Możliwe jest jedno wejście dziennie na kartę Fitprofit / FitSport. Ilość wejść w miesiącu zależna jest od rodzaju karty ( zgodnie z regulaminem dostawcy karty ). Przed każdymi zajęciami należy przedstawić kartę w recepcji z dokumentem ze zdjęciem i wpisać się na listę uczestników. Korzystanie z karty wymaga wcześniejszego zapisania się na zajęcia i uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 50zł na zajęcia otwarte. Zasady uczestnictwa w kursach zostały opisane w regulaminie kursów.

7.2 Medicover Sport

Posiadacze pakietów Medicover Sport zobowiązani są do wysłania sms-a w momencie znalezienia się na terenie szkoły.  Ilość wejść w miesiącu zależna jest od rodzaju karty zgodnie z regulaminem dostawcy karty). Przy systemie Medicover Sport przy niektórych zajęciach obowiązuje dopłata – tabele dopłat znajdziesz na stronie Medicover Sport. Korzystanie z karty wymaga wcześniejszego zapisania się na zajęcia i uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 50zł na zajęcia otwarte (kaucja nie dotyczy pierwszej wizyty w klubie). Zasady uczestnictwa w kursach zostały opisane w regulaminie kursów.

7.3 MultiSport PLUS

Posiadacze kart MultiSport Plus mogą uczestniczyć w maksymalnie trzech zajęciach w klubie w danym dniu. Dodatkowo do zajęć otwartych obowiązuje dopłata 7zł. Przed każdymi zajęciami należy przedstawić kartę w recepcji z dokumentem ze zdjęciem i wpisać się na listę uczestników. Korzystanie z karty wymaga wcześniejszego zapisania się na zajęcia i uiszczenia kaucji zwrotnej w wysokości 50zł na zajęcia otwarte. Zasady uczestnictwa w kursach zostały opisane w regulaminie kursów.

8 Sprawy ogólne

Uczestnik zajęć prowadzonych w Lejdis Studio wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji studia, w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Lejdis Studio i jego patronów. Uczestnik zajęć oraz imprez organizowanych w Lejdis Studio wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, który może znaleźć się na materiałach promocyjnych – filmowych lub zdjęciowych, udostępnionych później w Internecie – stronie internetowej Lejdis Studio Zgierz, portalach społecznościowych Lejdis Studio Plac Wolności itd. Udostępnione zdjęcia są wrzucone do Internetu nieodwracalnie. Uczestnik zajęć Lejdis Studio wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Lejdis Studio Zgierz, w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr.101 poz 926.